Ondřej Šimek – SHIVAMOTOSHOP

Vačkářova 322/14 , Praha 10

Ičo: 86645633

se sídlem / místem podnikání,

jako pronajímatel,

 

a

 

…………………...………….. (rodné číslo / číslo OP / číslo ŘP) – Tel: ………..

se sídlem (bytem a místem podnikání) ………

jako nájemce,

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto

 

Smlouvu o nájmu movitých věcí č. ........

dle § 2201 a násl. Občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb.

 

 

 

 1. Předmět smlouvy

 

1.1.  Tato smlouva upravuje podmínky nájmu movitých věcí pronajímatelem nájemci. Movitými věcmi dle této smlouvy se rozumí zejména motocykly, (dále jen „předmět nájmu“). Předmět nájmu je přesně specifikován v čl. 1.3. této smlouvy.

1.2.  Nájemce se zavazuje movité věci dočasně užívat v souladu s touto smlouvou a za dobu jejich nájmu řádně a včas zaplatit sjednanou odměnu.

1.3.  Předmětem nájmu je

a)       Motocykl  ………………………………………., VIN: .......... – SPZ ………

 

 1. Povinnosti pronajímatele

 

 

2.1.  Pronajímatel je povinen předat nájemci  předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. Tato skutečnost bude zaznamenána v předávacím protokolu, podepsaném pronajímatelem a nájemcem. Spolu s předmětem nájmu uvedeným v čl. 1.3. písm. a) pronajímatel předá nájemci i osvědčení o technickém průkazu předmětu nájmu a zelenou kartu.

2.2.  Pronajímatel je dále povinen seznámit nájemce s obsluhou všech pronajímaných movitých věcí.

2.3.  Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu s plnou nádrží – palivo benzín natural 95

 

 

 

 

 1. Povinnosti nájemce

 

3.1.  Nájemce je povinen uhradit cenu nájmu dle odstavce 4 této smlouvy a dále cenu veškerých dohodnutých dodatkových služeb poskytovaných pronajímatelem, které mají přímou souvislost s plněním této smlouvy.

3.2.  Nájemce je povinen používat předmět nájmu výhradně k účelu, ke kterému je určen, v souladu s návodem k jeho obsluze, tak, jak byl poučen pronajímatelem.

3.3.  V případě poruchy předmětu nájmu způsobené neodbornou manipulací chybnou obsluhou je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opravou předmětu nájmu a uhradit nájemné za celou dobu nájmu včetně doby, kdy byl předmět nájmu v důsledku shora uvedené poruchy nefunkční. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti a v důsledku poruchy předmětu nájmu způsobené neodbornou manipulací a chybnou obsluhou.

3.4.  Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

3.5.  Nájemce je povinen pečovat o předmět nájmu tak, aby na něm nevznikla škoda a zabezpečit předmět nájmu proti krádeži. Nájemce odpovídá za škodu vzniklou na předmětu nájmu od jeho převzetí u pronajímatele až doby jeho předání zpět pronajímateli, a to až do výše pořizovací hodnoty předmětu nájmu.

3.6.  Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoli úpravy či změny, ani přestavbu předmětu nájmu.

3.7.  V případě poškození, zničení či krádeže předmětu nájmu je nájemce povinen okamžitě o této skutečnosti ústně i písemně informovat pronajímatele a v případě jakéhokoli podezření na spáchání trestného činu je povinen tuto skutečnost nahlásit na místně příslušné oddělení Policie ČR.

3.8.  Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu s plnou nádrží tak, jak jej od pronajímatele převzal.

 

 1. Cena plnění a kauce

 

4.1.  Cena za 1 den nájmu činí ………………...…………. Kč + DPH.

4.2.  Tato cena nezahrnuje žádné další poplatky spojené s provozem předmětu nájmu ani jeho pojištění. Náklady na přepravu předmětu nájmu z provozovny pronajímatele při počátku nájmu a zpět do provozovny pronajímatele při ukončení nájmu, stejně jako spotřebu pohonných hmot předmětem nájmu, nese nájemce.

4.3.  Nájemce složil při převzetí předmětu nájmu kauci ve výši ……………… Kč, což pronajímatel stvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

4.4.  Kauce může být pronajímatelem započtena na případné pohledávky vzniklé zejména z důvodů uvedených v čl. 6.2. nebo 6.3. této smlouvy. V případě vzniku pojistné události bude nájemci kauce pronajímatelem vrácena až po ukončení likvidace pojistné události pojišťovnou.

 

 1. Čas plnění a trvání nájmu

 

 

5.1.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ....................... do ………………..

5.2.  Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v poslední den trvání smlouvy, a to do 17  hod. v provozovně pronajímatele na adrese SHIVAMOTOSHOP – PECERADSKA 108 / Praha 10 Uhříněves

 

 

 1. Pojištění

 

 

6.1.  Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu je pojištěn.

6.2.  V případě vzniku pojistné události je nájemce povinen uhradit pronajímateli zejména částku odpovídající výši spoluúčasti.

6.3.  Nájemce je též povinen uhradit pronajímateli částku ve výši odpovídající případnému snížení pojistného plnění ze strany pojišťovny. Tato povinnost nájemci nevznikne pouze v případě, že prokáže, že snížení pojistného plnění ze strany pojišťovny nezavinil.

 

 

 

 

 1. Převzetí a vrácení předmětu nájmu

 

 

7.1.  Nájemce při osobním odběru potvrdí převzetí předmětu nájmu svým podpisem a uvedením čitelného jména a příjmení na předávacím protokolu. Podpisem předávacího protokolu nájemce stvrzuje druh, typ, množství a technický stav předmětu nájmu a to, že předmět nájmu nemá zjevné vady a poškození.

7.2.  Po skončení nájmu je nájemce povinen předat předmět nájmu pronajímateli v  provozovně pronajímatele. Stav předmětu nájmu  při jeho vrácení musí být stejný jako při jeho převzetí, resp. odpovídající obvyklému opotřebení. O vrácení předmětu nájmu bude též sepsán předávací protokol.

 

 

 

 

 1. Platební podmínky

 

 

8.1.  Cena nájmu je splatná při vrácení předmětu nájmu, v hotovosti k rukám pronajímatele.

 

 

 1. Sankce

 

9.1.  V případě nedodržení povinnosti nájemce dle bodu 3.8. této smlouvy, bude nájemci účtován paušální poplatek za pohonné hmoty ve výši …………… Kč.

 

 

 1. Místo plnění

 

10.1.      Místem plnění se rozumí provozovna pronajímatele.

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 

11.1.      Jakékoli změny nebo dodatky k této smlouvě je možno provádět pouze písemně, formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

11.2.      Pokud se v této smlouvě mluví o lhůtách, lhůta počínají běžet následující den po vzniku skutečnosti rozhodné pro její běh.

11.3.      Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a platným právním řádem České republiky.

11.4.      Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (www.arbcourt.cz) podle jeho Řádu jedním rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

11.5.      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.6.      Tato smlouva je sepsána na čtyřech stranách a vyhotovena ve dvou totožných výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

11.7.      Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.

11.8.      Tato smlouva nahrazuje a ruší veškeré předchozí smlouvy a dohody mezi pronajímatelem a nájemcem.

11.9.      Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a že smlouvu uzavřely na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho stvrzují smlouvu svými podpisy.

 

 

 

 

 

 

…………………………………..          ………………………………………..

Shiva                      

pronajímatel                  nájemce